O firmie

Firma zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji z zakresu ochrony środowiska. Działa głównie na terenie województwa zachodniopomorskiego. Oferuje kompleksową pomoc w całej procedurze uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego obejmując:
• skompletowanie niezbędnej dokumentacji
• wizję lokalną poprzedzającą przygotowanie właściwego opracowania
• przygotowanie operatu wodnoprawnego/karty informacyjnej przedsięwzięcia
• przygotowanie wniosku i pozostałych załączników.
PROECO reprezentuje klienta przed właściwymi organami administracyjnymi do momentu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcia zgłoszenia. Utrzymuje dobre relacje z inwestorami poprzez stały kontakt i dostarczanie bieżących informacji o realizowanym projekcie. Współpracuje z projektantami i urzędami. Realizuje zadania w terminie i z najwyższą starannością.

Zakres działań

PROECO jest na każdym etapie sporządzania dokumentacji oraz składania wniosku służąc swoim doświadczeniem i wiedzą.

  • Operaty wodnoprawne

    Operat wodnoprawny to dokument, na podstawie którego uzyskać można pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie takie zezwala na szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych oraz prowadzenie działań, które mogą mieć wpływ na stan wód oraz aktualną gospodarkę wodno-ściekową.

  • Karty informacyjne przedsięwzięcia

    Dokument stanowi podstawę do wszczęcia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja środowiskowa to niezbędny element przygotowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko

  • Doradctwo techniczne

    PROECO jest w stanie doradzić Państwu jak prawidłowo przygotować się do planowanej inwestycji, przyjąć odpowiednie założenia oraz zidentyfikować wszelkie możliwe do wystąpienia zagrożenia dla ochrony środowiska.

Operaty wodnoprawne

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 z późn. zmianami. Operat wodnoprawny jest podstawą do uzyskania decyzji wodnoprawnej na:


• usługi wodne polegające na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz przedsiębiorstwom możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres: powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód
• szczególne korzystanie z wód, np. odwadnianie gruntów i upraw, nawadnianie gruntów lub upraw. Przy czym będzie to korzystanie wykraczające poza zakres korzystania zwykłego i powszechnego – jednocześnie niemieszczące się w katalogu czynności kwalifikowanych jako usługi wodne
• długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej
• rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych
• wykonanie urządzeń wodnych
• regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych (np. rzek, strumieni, potoków)
• zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód
• wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów
• prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów
• prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych

Współpraca

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane osoby oraz biura projektowe, którym odpowiada nasza oferta. Dzięki naszym usługom będą mogli Państwo poszerzyć zakres działalności i zapewnić swoim Klientom kompleksowe wykonawstwo. Jesteśmy rzetelnym partnerem biznesowym zapewniającym wysokiej jakości usługi. Gwarantujemy profesjonalne oraz kreatywne podejście do każdego otrzymywanego zlecenia. Mając na uwadze Państwa oczekiwania dbamy o terminowość oraz jakość prowadzonej dokumentacji, a także o minimalizację kosztów danej inwestycji. Zapewniamy Państwu indywidualne doradztwo oraz nadzór projektowy. Podczas wykonywania każdego zlecenia jesteśmy w stałym kontakcie z klientem.

Kontakt

Magdalena Polikowska

Tel.: +48 882 088 056

E-mail: pracownia.proeco@wp.pl

NIP: 8521185851

REGON: 363035425

Operaty wodnoprawne Szczecin